ثبت نام سمینار زیرپوست فضای مجازی0-1396/08/03
دانشگاه صنعتی شیراز
400
بلیط تعداد مبلغ واحد جمع کل
ثبت نام سمینار"ویژه عموم مردم"
150,000 ریال 0 ریال
ثبت نام"ویژه دانشجویان"
ارائه کارت دانشجویی زمان ورود به همایش الزامی می باشد
50,000 ریال 0 ریال