خدمات جهادی
هرساله عده‌ای از دانشجویان با شرکت در طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اردوهای جهادی در زمینه‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی و ایجاد اشتغال پایدار به مردم مناطق محروم خدمات‌رسانی می‌کنند.

در روزهای تعطیل تابستان این جوانان بسیجی و انقلابی هستند که برای جهاد سازندگی به مناطق محروم می‌روند. همواره از ابتدای انقلاب موضوع مشارکت‌طلبی و همراه ساختن مردم برای ایجاد فضای مناسب زندگی چه در سازندگی و چه در دفاع از میهن با دو عنوان جهاد سازندگی و بسیج مستضعفان شناخته شده است. دو سازمانی که محصول تفکر امام  بودند و نقش بسزایی در تاریخ انقلاب و جنگ ایفا کردند. جالب این‌ است که هر دو نهاد بر پایه داوطلبی و استضعاف‌ستیزی بنا شدند و می‌توانند امروز الگوی بسیاری از حرکت‌های مردمی و مشارکت‌جویانه قلمداد شوند.

امسال که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷ در دیدار با دانشجویان تصریح کردند: اگر "قرارگاه های فرهنگی" دچار اختلال شدند و اصلی را از فرعی تشخیص ندادند، دانشجوها آتش به اختیارند؛ دانشجویان در قالب گروه های جهادی با هشتک آتش - به - اختیارها به سوی روستاها و مناطق محروم سراسر کشور روانه شدند تا آثار همدلیشان با اقشار مستضعف را ماندگار کنند.
 
 
خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور خدمات جهادی "آتش به اختیارها" در سراسر کشور